Procedura naboru

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy kandydatów na rok szkolny 2023/2024 do liceum z programem 4 letnim.

Rekrutacja trwa od 20 Kwietnia do 30 Lipca 2023.

Etapy rekrutacji:

Jednym z kryteriów przyjęcia do liceum jest kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ REKRUTACYJNY!

Warunkiem rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. (Opłata jest bezzwrotna). 
W ramach opłaty rekrutacyjnej przeprowadzamy  testy kompetencji społecznych i preferencji zawodowych.
Otrzymasz raport diagnostyczny z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej ścieżki edukacyjnej.
W przypadku przyjęcia do liceum wpisowe zostanie pomniejszone o opłatę rekrutacyjną. 

 

Płatność na konto: 
EUREKA LO
Osiedle Przyjaźni 136
61-686, Poznań

Numer Konta:
24 1050 1520 1000 0090 3032 0155
Tytułem: Opłata rekrutacyjna -” imię i nazwisko kandydata”

Informacje o przyjęciu kandydatów będą podawane w trybie indywidualnym na adres  e’mail rodzica.  W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu ucznia należy pobrać: umowę o nauczanie oraz załączniki od 1 do 7.  Wypełnić pismem odręcznym, zeskanować i przesłać w plikach na rekrutacja@liceumeureka.pl  w nieprzekraczalnym terminie – 3 dni
Do wiadomości należy również dołączyć dowód opłaty tytułem wpisowe – 2000 zł na konto szkoły. 

Podpisanie umowy wraz z zał. od 1-7 , wniesienie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z przyjęciem ucznia do szkoły. 
Brak w/w dokumentów  skutkuje skreśleniem z listy kandydatów bez możliwości ubiegania się zwrotu opłaty rekrutacyjnej. 
Oryginały dokumentów: umowa+zał. od 1 do 7 +  3 zdjęcia legitymacyjne należy wysłać pocztą na adres szkoły do 15 lipca 2021

Dokumenty do pobrania: